HaberlerTarih
Karabük dç 12.575+Kdv fiyat açtı..09.09.2022
Merkez bankası faizleri 100 baz puan düşürerek 13 puna indirdi….18.08.2022
TCMB faizi %14 te sabit bıraktı.. 21.07.2022
Emtia lardaki sert düşüş devam ediyor LME de çelik fiyatları 600 dolara bakır fiyatları 9000 doların altına geriledi...21.06.2022
LME de çelik fiyatları 960 doları test edip uzun bir aradan sonra tekrar 680 doları gördü..14.06.2022
EMTİA larda geri çekilme devam ediyor çelik fiyatları 3 ay vadede 769 dolar hurdada ise 475 doları test etti11.05.2022
1 MAYIS 2022’DEN İTİBAREN DEMİR-ÇELİK ÜRÜNLERİNİN TESLİMİNDE KDV TEVKİFATI GETİRİLMİŞTİR Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen yeni bir uygulama ile 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir-çelik ürünleri tesliminde KDV tevkifatı uygulaması başlamıştır. Konuyla ilgili tebliğ 1 Mayıstan itibaren yürürlüğe girmiş olup, Resmi Gazete’de ise söz konusu tebliğ 21.04.2022 gün ve 31816 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Tevkifat oranı 4/10 şeklinde 1 Mayıs tarihinden itibaren düzenlenecek faturalarda bu oran gösterilecektir. Soru-1: 1 Mayıs tarihinden itibaren demir-çelik mamullerine KDV Tevkifatı getirilmesi uygulaması neleri kapsamaktadır? Cevap: Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demirçelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünleri dahildir. Öte yandan demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde ise tevkifat uygulanmayacaktır. Soru-2: KDV Tevkifat oranı ne nispette yapılacaktır? Alıcılar tarafından 2 nolu KDV verilmesi konusu nedir? Cevap: Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, yukarıda belirtilen kapsama giren ürünlerin 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, - İthalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile - Münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde ise tevkifat yapılmayacaktır. Bu süreçlerden sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Ancak, münhasıran cevherden üretilmeyip, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanacaktır. Soru-3: İthalatçılar tarafından dışarıdan getirilen demir-çelik mamullerinde 2 nolu beyanname ve KDV Tevkifatı yapılacak mıdır? Cevap: İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapacaklardır. Soru-4: Tevkifata tabi işlemlerde KDV iadesi ve beyanname verme durumu nedir? Cevap: Genel bütçeli idareler dışındaki vergi sorumluları (alıcılar) tevkif ettikleri vergiyi, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan ederler. Bunların başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetlerinin bulunmaması ve dolayısıyla 1 No.lu KDV Beyannamesi vermemeleri bu uygulamaya engel değildir. 2 No.lu KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir. Gerçek usulde KDV mükellefleri (KDV1 vergi türünden mükellef sicilinde kayıtlı olanlar), tevkifata tabi tutulan KDV’nin beyanında 1015B Beyanname kodlu KDV2 Beyannamesini, gerçek usulde KDV mükellefiyeti bulunmayanlar (Genel bütçeli idareler dışındaki kamu kurum ve kuruluşları dahil) ise söz konusu verginin beyanında 9015 Beyanname kodlu KDV2 Beyannamesini kullanırlar 2 No.lu KDV Beyannamesinde herhangi bir surette indirim yapılması mümkün olmadığından, tevkif edilen KDV’nin tamamının beyan edilerek vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir. Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslimi indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılabilir. Tevkifata ait işlemde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, (4/10) oranındaki kısmı, alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir. Soru-5: Kısmi tevkifat uygulamasında 2.000,00 TL’yi aşan fatura bedellerinin durumu nedir? Cevap: Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmaz. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılır. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan satıcı mükelleflerin beyanına ilişkin olarak, ilgili dönem 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapılır. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna yapılır. Öncelikle, “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunun “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulur. “Matrah” alanına kısmi tevkifat uygulanan işleme ait bedel (KDV hariç) tam olarak yazılır. “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı, “Tevkifat Oranı” alanına ise alıcı için öngörülen tevkifat oranı (alıcının uygulayacağı tevkifat oranı) yazılır. Daha sonra, “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunda “İşlem Türü” listesinden, yapılan işleme ait “Kod” seçilir. “Teslim ve Hizmet Tutarı” alanına, işleme ait bedelin (KDV hariç) tamamı yazılır. Bu alana yazılan tutar, beyanı yapılan işlem ile ilgili olarak “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosunun “Matrah” alanına yazılan tutarla aynı olmalıdır. “İadeye Konu Olan KDV” alanına, alıcı tarafından tevkifata tabi tutularak sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar yazılır. Tevkifat uygulaması nedeniyle iade almak istemeyen mükellefler bu tabloya kayıt yapmazlar. Beyannamenin usulüne uygun olarak doldurulmasından sonra "Sonuç Hesapları" kulakçığında yer alan "İade Edilmesi Gereken KDV" satırındaki tutarın bu uygulamadan kaynaklanan kısmı, talep edilmesi halinde KDV uygulama Genel Tebliği’nin (I/C-2.1.5.) bölümünde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, mükellefe iade edilir. İade olarak talep edilen tutar, işlemin “bünyesine” giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenir. İadesi istenilen KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olamaz. İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki “Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur. Soru-6: Mahsup yolu ile iadelerde usul nedir? Cevap: Bu tevkifat kapsamındaki teslimler ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Soru-7: Nakden iade istemlerinde durum ne olacaktır? Cevap: 41 seri nolu KDV Genel Tebliğine göre 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren demir-çelik ürünlerinin tesliminde KDV tevkifatı uygulaması başlamış olacaktır. Buna göre, nakden iade istemlerinde işlemler aşağıdaki gibi cereyan edecektir. Bu tevkifat kapsamındaki teslimler ile ilgili 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir. 10.000 TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 10.000 TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülecektir.27.04.2022
Enflasyon rakamları açıklandı: aylık bazda 5.46 yıllık bazda 61.4 olarak son 20 yılın zirvesine çıkmış oldu...04.04.2022
demir çelik ürünlerine son kullanıcıya kadar tevkifat getirildi...29.03.2022
ukrayna rusya krizi ile zirve yapan cevher fiyatları gerilemeye devam ediyor15.03.2022
12345678